Redactie
Redactie Life 7 mrt 2017

Manners verkiezingsspecial: het verkiezingsprogramma van GroenLinks

Politiek lééft. De afgelopen maanden hebben wij ons vooral gericht op het buitenland, maar deze maand mogen wij stemmen tijdens de Tweede Kamer verkiezingen. Wij denken dat het goed is om betrokken te zijn bij de Nederlandse politiek. Vooral als millennial. Wat brengt de toekomst ons? Wij helpen jou een beeld te vormen van de plannen van de politieke partijen. In dit artikel die van GroenLinks.

Hoewel wij stemwijzers goede initiatieven vinden, plaatsen wij onze vraagtekens bij hun volledigheid. Kun jij écht jouw politieke voorkeur bepalen aan de hand van pak ‘m beet dertig vragen? Wij denken van niet. Inzicht krijgen (en zo je voorkeur bepalen) vereist tijd en moeite. Wij kunnen ons voorstellen dat jij geen zin of tijd hebt om alle verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen door te nemen. Daarom doen wij dit voor jou.

In onze verkiezingsspecial brengen wij jou samenvattingen van de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen. Dat wil zeggen: de partijen die volgens de peilingen de grootste rol gaan spelen. Wij doen dit onafhankelijk, onpartijdig en objectief. Deze samenvattingen zijn geen volledige weergave van alle punten, maar uitgebreide samenvattingen van de belangrijkste standpunten op de hoofdkwesties die er voor de meeste mensen toe doen. Het complete verkiezingsprogramma van GroenLinks lees je hier.

Lees al onze samenvattingen tot nu toe:

Manners verkiezingsspecial: het verkiezingsprogramma van de VVD

Manners verkiezingsspecial: het verkiezingsprogramma van de D66

Manners verkiezingsspecial: het verkiezingsprogramma van het CDA

Manners verkiezingsspecial: het verkiezingsprogramma van GroenLinks

Manners verkiezingsspecial: het verkiezingsprogramma van de PvdA

Manners verkiezingsspecial: het verkiezingsprogramma van de PVV

Verkiezingsprogramma GroenLinks – Veiligheid en justitie

GroenLinks wil werk maken van meer politiebureaus, agenten en recherche. Alle betrokken instanties moeten beter gaan samenwerken om radicalisering in de maatschappij tegen te gaan.

De partij wil bij een levenslange gevangenisstraf na 20 jaar kijken of er kans is op vervroegde vrijlating. Ook vindt de partij dat alle gedetineerden recht hebben op een eigen cel.

GroenLinks wil softdrugs, waaronder ook XTC en paddo’s legaliseren en het eindgebruik hiervan decriminaliseren. De partij wil strengere (Europese) regelgeving rondom wapenbezit en een afschaffing van de identificatieplicht.

Journalisten moeten een wettelijke bronbescherming krijgen en mogen zich daarbij beroepen op hun zwijgrecht. Hoewel de partij de problemen van online asociaal gedrag erkent, ziet GroenLinks geen heil in het vooraf filteren van reacties op social media.

Verkiezingsprogramma GroenLinks – Samenleving, immigratie, integratie en buitenland

GroenLinks wil expliciete vermelding van een verbod op discriminatie op basis van leeftijd, seksuele oriëntatie, genderidentificatie en handicap opnemen in artikel 1 van de Grondwet. Daarbij wil de partij een actievere aanpak van discriminatiezaken.

Gezinnen met een alternatieve samenstelling moeten dezelfde juridische rechten krijgen als gezinnen met een traditionele samenstelling.

Majesteitsschennis moet worden geschrapt uit het wetboek.

GroenLinks wil Zwarte Piet zo aanpassen dat er geen discussies meer kunnen ontstaan over mogelijk racisme bij het Sinterklaasfeest. Bevrijdingsdag (5 mei) en Keti Koti (afschaffing slavernij, 1 juli) moeten nationale feestdagen worden.

De partij wil een verbod op consumentenvuurwerk.

Bij belastingafspraken met ontwikkelingslanden moet er een anti-misbruikclausule komen. Bij hulp aan buitenland moeten vredes-, mensenrechten en ontwikkelingsdemocratie boven economische belangen gaan. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet omhoog naar 1% van het BNP.

Europa moet groener, democratischer en socialer worden. GroenLinks wil vetorechten voor individuele lidstaten terugschroeven. Turkije mag niet toetreden tot de EU zolang het niet voldoet aan eisen van democratie, rechtstaat en mensenrechten. GroenLinks wil Palestina erkennen als staat en sancties tegen Israel uitvaardigen zolang het land rechten blijft schenden.

GroenLinks wil vluchtelingen blijven opvangen en doorlopend werken aan betere faciliteiten. Alle EU-landen zouden vluchtelingen moeten opvangen; tegen landen die weigeren moeten er sancties komen. Opvang van vluchtelingen moet in Nederland kleinschalig gebeuren: per gemeente en per persoon kijken wat de beste oplossing is. Integratie van immigranten moet beginnen op de dag na aankomst. Het welzijn van kinderen zou in alle gevallen prioriteit moeten krijgen.

Verkiezingsprogramma GroenLinks – Buitenland en defensie

GroenLinks wil toewerken naar een Europees leger onder de hoede van het Europees Parlement. Het afschaffen van de kernwapentak van de NAVO zien zij als prioriteit. In Nederland moet er een verbod komen op kernwapens, ook op de in-, uit- en doorvoer. De partij wil wereldwijd een verbod op autonoom werkende wapens.

Verkiezingsprogramma GroenLinks – Werk, belasting en pensioen

Er moet een nieuw sociaal akkoord komen voor een betere inkomensverdeling en hogere lonen voor leraren, mensen in de zorg en agenten. Topinkomens moeten zwaarder worden belast, de laagste inkomens moeten hogere heffingskortingen krijgen. Het belastingstelsel moet vereenvoudigd worden en gemeenten moeten meer ruimte krijgen om hun eigen armoedebeleid te voeren.

Mensen met een zeer hoge schuld moeten aanspraak kunnen maken op kwijtschelding. Mensen met een beperkt of geen aanvullend pensioen moeten een hogere AOW krijgen. Op vermogen wil GroenLinks een progressieve belasting heffen, gebaseerd op reëel rendement. De partij wil dat er op grote schaal geëxperimenteerd gaat worden met een basisinkomen.

De partij wil de loonlasten voor laagbetaalde arbeid omlaag brengen om het zo aantrekkelijk te maken om mensen voor lage lonenfuncties in dienst te nemen. Door de lasten op vaste dienstverbanden te verlagen, wil GroenLinks contracten voor onbepaalde tijd aantrekkelijk maken voor werkgevers. De werkgeverslasten bij tijdelijke contacten en flexcontracten moeten daarentegen omhoog. Er moet een collectieve verzekering komen die voor kleine bedrijven langdurig ziek personeel doorbetaalt vanaf het tweede jaar.

Zzp’ers moeten een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen.

GroenLinks ziet uiteindelijk een vierdaagse werkweek als norm in een gebalanceerde maatschappij.

Er moet een minimumquotum komen voor het in dienst nemen van mensen met een beperking. De top van (semi)overheidsinstellingen en de raden van beursgenoteerde bedrijven mogen maximaal voor 2/3 uit mannen bestaan.

Erfenissen moeten vrijer kunnen worden geschonken: mensen moeten zelf kunnen bepalen aan wie zij nalaten.

Er moet een inkomensafhankelijke, kindgebonden toeslag krijgen. Beide ouders moeten bij de geboorde van een kind twee maanden extra betaald ouderschapsverlof krijgen.

Verkiezingsprogramma GroenLinks – Wonen

GroenLinks wil de hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen.

Het verbod op kraken moet worden opgeven en leegstaande kantoorpanden moeten kunnen dienen als woonruimte voor lage inkomens en studenten. De partij wil meer werk maken van verschillende soorten bouw in wijken en een grotere diversiteit.

In de regio’s met de langste wachttijden moet prioriteit worden gemaakt van het bouwen van nieuwe woningen in de sociale huursector. Huurverhogingen voor lage inkomens mogen niet hoger zijn dan de inflatie. De huren van scheefhuurders met hoge inkomens mogen wel flink omhoog.

Verkiezingsprogramma GroenLinks – Onderwijs

De partij wil gratis kinderopvang voor maximaal drie dagen voor kinderen tussen de zes maanden (drie maanden bij alleenstaande ouder) en vier jaar oud. Kinderopvang moet geen winstoogmerk kennen en zich richten op de pedagogische ontwikkeling van het kind.

Alle scholen moeten democratischer worden, met meer inspraak van leerlingen en ouders in het bestuur. Ouderbijdragen voor scholen moeten aan een maximum gebonden worden dat voor iedereen goed te betalen is. De kosten van collegegeld moeten gehalveerd worden en er moet een beurs komen voor arme gezinnen.

GroenLinks ziet de kwaliteit van onderwijs als leidend. Daarom worden CITO-scores van scholen niet meer openbaar gemaakt. Scholen moeten beoordeeld worden op hun kwaliteit van onderwijs en niet op toetsen en rendement (slagingspercentages). Voor de middelbare school moet er een driejarige brugklas komen om leerlingen beter te laten oriënteren.

VMBO en MBO moeten beter op elkaar aansluiten. Het stapelen van diploma’s om door te stromen naar hoger onderwijs moet mogelijk worden.

Er moet een verlichting van de werkdruk komen voor (jonge) leraren. Zij moeten beter betaald krijgen en meer kansen op ontwikkeling krijgen. De maximale grootte van klassen moet in eerste instantie terug naar 29 en uiteindelijk naar 23 leerlingen.

Verkiezingsprogramma GroenLinks – Ondernemen en wetenschap

Start-ups die innovatie aanjagen en nastreven moeten extra gefaciliteerd worden.

Verkiezingsprogramma GroenLinks – Cultuur en media

Er moet meer geld komen voor cultuur, in het bijzonder voor cultuur gericht op kinderen. Elk kind dat in Nederland 18 wordt, moet een kunstvoucher krijgen om naar eigen wens uit te geven. Intellectuele werken (foto, video, muziek) door publieke instellingen moeten voor niet-commerciële gebruik voor iedereen beschikbaar komen.

Er moet een nationaal museum komen met aandacht voor het slavenverleden, kolonisatieverleden en immigratieverleden van Nederland.

Nederland moet worden neergezet als een kunstuniversum: een land waarin het voor kunstenaars aantrekkelijk is zich te vestigen. Kunstenaars verdienen eerlijke inkomsten.

Verkiezingsprogramma GroenLinks – Zorg en welzijn

Verzekeraars moeten transparante verzekeringen aan gaan bieden met een breed pakker. Elke verzekeraar moet één naturapolis en één restitutiepolis aanbieden. Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft en de zorgkosten moeten omlaag. De macht van de verzekeraar in de driehoek met de zorgverlener en de consument moet worden beperkt. Zorgverzekeraars moeten worden omgevormd tot stichtingen zonder winstoogmerk. De partij wil meer invloed van burgers op de zorg en het Persoonsgebonden Budget ook in het zorgverzekeringspakket.

Medisch specialisten moeten verplicht in loondienst en mogen maximaal de Balkenendenorm verdienen. Generieke medicijnen moeten door de overheid op zo groot mogelijke schaal worden ingekocht om zo de macht van farmaceuten te beperken en de prijs te drukken.

Er moet een wettelijke maximum komen van de hoeveelheid zout, suiker en vet in voedsel. GroenLinks streeft naar een rookvrije toekomst en wil rookvrije zones op terrassen invoeren.

Iedereen met standaard donor worden, tenzij anders aangegeven. GroenLinks wil abortus en euthanasie uit het wetboek van strafrecht en artsen alleen strafbaar stellen bij het overtreden van regels.

Verkiezingsprogramma GroenLinks – Energie, klimaat en milieu

GroenLinks wil een Klimaatwet die ervoor zorgt dat de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 omlaaggaat met ten minste 25 procent in 2020, 55 procent in 2030 en 95 procent in 2050. Uiterlijk in 2050 hebben we alleen nog schone energie. Woonlasten voor huishoudens mogen in deze transitieperiode niet stijgen.

De partij wil een focus op een circulaire economie met bio based grondstoffen en producten. Alle kolencentrales alsmede de kerncentrale in Borssele moeten worden gesloten. Ook mogen er geen nieuwe kerncentrales komen.

Er moet over de brede linie een CO2-heffingsysteem voor het bedrijfsleven komen. We moeten zo snel mogelijk af van gas. Gasleidingen die aan het einde van hun leven zijn, moeten niet meer worden vervangen, maar er moet gezocht worden naar schone alternatieven. Gemeentes moeten prioriteit maken van schone lucht, onder andere door heffingen op vervuilende zaken als houtkachels en voertuigen met hoge uitstoot.

GroenLinks wil nieuwe nationale parken aanwijzen en zo zeldzame flora en fauna terugbrengen. 30% van de Noordzee moet als zeereservaat gaan gelden en visserij moet hier verboden worden. Bezuinigingen op natuurbeheer uit 2011 moeten worden teruggedraaid: staatsbosbeheer moet genationaliseerd worden en beheer van natuur moet van het ministerie van economische zaken naar een milieuministerie.

Er moet een einde komen aan de bio-industrie en megastallen. Het BTW-tarief op vlees moet naar het hoge tarief en al het vlees dat in Nederland verkocht wordt, moet minimaal voldoen aan een ‘beter leven’ keurmerk met 1 ster.

Verkiezingsprogramma GroenLinks – Mobiliteit

GroenLinks wil géén nieuwe wegen bouwen. De partij wil wel investeren in OV: meer spoor, lagere tarieven en meer ruimte voor fietsenstallingen zodat het aantrekkelijk wordt voor mensen om met het OV en de fiets te reizen. Ook moet er prioriteit worden gemaakt van vergroening van het OV.

In steden moet de prioriteit komen te liggen bij veiligheid van voetgangers en fietsers. Snorfietsers moeten een helm gaan dragen en waar nodig verplaatst worden naar de rijbaan. De maximumsnelheid rondom grote steden moet terug naar overal 80/km. Op trajecten waar nu 130 km/u geldt, moet dit weer 120 km/u worden. Er moet een eerlijke kilometerprijs komen voor autogebruik. Leaserijders moeten voortaan de brandstof zelf betalen en krijgen een vergoeding die wordt vastgesteld op basis van het officiële testverbruik van de auto.

Verkiezingsprogramma GroenLinks – Overheid en economie

Belastingontduiking door multinationals moet worden aangepakt. Deze bedrijven moeten worden verplicht om hun belastingaangiften en winsten openbaar te maken.

Banken moeten gaan werken aan een grotere buffer. De SNS-bank moet van de overheid blijven en een voorbeeldfunctie gaan vervullen.

De overheid moet zich actief inzetten om vacatures te vervullen naar een goede afspiegeling van de maatschappij.

De gemeenteraad moet de burgemeester kiezen en provinciale staten moeten de Commissaris van de Koning kiezen. Op den duur moet Nederland een republiek worden met een gekozen staatshoofd. Burgers moeten het recht krijgen om wetten te toetsten aan de grondwet. Zodra dit gebeurt, wordt de Eerste Kamer opgeheven. De leeftijdsgrens voor kiesrecht moet omlaag naar 16 jaar.

Reageer op artikel:
Manners verkiezingsspecial: het verkiezingsprogramma van GroenLinks
Sluiten